สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 19 คน   - ธรรมดา 82 คน
   - รวม 101 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล E-BIB ส่งหลักฐานการวิ่ง ระยะทางสะสม(km) จำนวนเงิน การชำระเงิน
51 พรดนัย สารธนายุต 11.07 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
52 พรสวรรค์ นิติธรรมยง 31.24 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
53 พลอยพรรณ นิพยาภรณ์ 0.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
54 พวงทอง วิเศษลักษณ์ 48.59 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
55 พวงผกา แก้วกรม 0.00 1,070.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
56 พันธนา ตอเงิน 15.06 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
57 พิชญ์สินี เซี่ยงหว็อง 0.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
58 พิธาน พลธร 0.00 550.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
59 ภทพร รัตนโกศ 11.55 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
60 ภวัต วัฒนจารีกูล 0.00 550.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
61 ภัทรยุทธ ใจเอื้อ 0.00 550.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
62 ภาสกร อักษรสุวรรณ 22.55 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
63 ภูมิพัฒน์ ศตโชคโชติกาญจน์ 0.00 550.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
64 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 0.00 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
65 มัณทนา โอภาประกาสิต 11.88 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
66 ยุทธนา เจียมตระการ 0.00 1,570.00 บาท สปอนเซอร์
67 รพีพัฒน์ มาวิจักขณ์ 41.42 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
68 ลักษณา ยาน้ำทอง 15.60 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
69 ลักษมณ์ นันทิวัชรินทร์ 29.79 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
70 วนิดา คลังกำแหงเดช 0.00 15,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
71 วรรณรัตน์ ภูมิวงศ์พิทักษ์ 0.00 550.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
72 วริฏฐา วงศาสุข 15.33 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
73 วสุรัตน์ รอดโรคา 21.49 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
74 วัชรี ทองมา 0.00 1,070.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
75 วิสิฐ นงค์พรหมมา 645.04 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
76 ศร็ณย์พร ตัณฑวนันท์ 21.40 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
77 ศรัณยา ว่องพรรณงาม 8.20 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
78 ศรีสกุล ภิรมย์วรากร 0.00 550.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
79 ศลิษา กุศลมนิน 0.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
80 ศิริพัสตร์ ไชยันต์ 10.50 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
81 ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ 0.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
82 ศุภณัฐ ชัยดี 0.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
83 ศุภวัฒน์ นาควิมล 0.00 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
84 สมสิน วางขุนทด 0.00 550.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
85 สรจักร จันทรเบญจกุล 364.98 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
86 สักย์วริษฐ์ นิตราธร 8.49 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
87 สายสมร นิยมสรวญ 0.00 550.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
88 สินีนุช ระตีพูน 0.00 550.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
89 สุคนธ์วรัตน์ นัทธี 11.20 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
90 สุชนมา สุขรักษาวงศ์ 23.36 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
91 สุชารัตน์ สุขใส 20.58 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
92 สุชิน เทียนพิทักษ์ 0.00 550.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
93 สุทธิพงศ์ กุลวัฒนา 0.00 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
94 สุภาพร อิ่มโสภณ 10.67 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
95 สุรัตน์ แสงสุระธรรม 20.34 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
96 สุวิมล ฉลวยดำรง 11.53 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
97 เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์ 10.50 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
98 หทัยรัชด์ หาญอนันตชัย 0.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
99 หทัยรัตน์ สุขเกษม 0.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
100 หฤดี ศรีพิมลพันธุ์ 10.56 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :3 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ] 2 [ 3 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th