สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
401 ด.ช.สิทธิพล เมฆฉาย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
402 ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
403 ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
404 ดรุณี วงศ์รัตน์กตัญญู 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
405 ดวงกมล จารุภัทรากร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
406 ดวงกมล เสียงเย็น 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
407 ดวงกมล สุทธิแพทย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
408 ดวงกมล ไกรกิจราษฎร์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
409 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
410 ดวงธิดา ฐิติอนันท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
411 ดาวทอง ทาเปี๊ยะ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
412 ดำรงค์ ธีรภาพสมบัติ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
413 ดิลก บัณฑราภิวัฒน์ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
414 ดีพร้อม วีรเมธาชัย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
415 เดโช ชูบัวทอง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
416 ตฤณ เซ่งเจริญ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
417 ตี๋ แซ่ลิ้ม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
418 ถิรเจต ลีละวงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
419 ถิระ ฉวรรณกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
420 เถลิงกิจ บัญชาสุทธิกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
421 ทนง เมธาเจริญวิทย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
422 ทรงพล นิลวงษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
423 ทรงพล กองศรีกุลดิลก 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
424 ทรงวุฒิ ดุสิตธนาพร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
425 ทรงวุฒิ คุณาธินันท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
426 ทรรศนีย์ ภมรบุปผาชาติ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
427 ทวีป สังฆเศรณี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
428 ทวีศักดิ์ บุญเกิด 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
429 ทศพงศ์ พวงบุรี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
430 ทศพร ชัยนุรักษ์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
431 ทศพร นุชอนงค์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
432 ทศพล เพิ่มดี 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
433 ทศพล เมลืองนนท์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
434 ทักษ์ดนัย อุ่นเจริญ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
435 ทัตพล เมธีวิริยาภรณ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
436 ทัพพสาร ใจแก้ว 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
437 ทิพย์สุดา ทรัพย์สงวน 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
438 ทิพย์อาภา ศรีวรางกูล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
439 ทิพรัตน์ เลิศวัฒนาเสรี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
440 ทิพวรรณ เสงี่ยมมหาศาล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
441 ทิพวัลย์ สันติวิภานนท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
442 เทพฤทธิ์ ปิยะวงศ์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
443 เทียนชัย วงศ์สุวรรณ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
444 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
445 ธงชัย ชูธนสุนทร 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
446 ธงชัย ชูธนสุนทร 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
447 ธงชัย เจียมศิริเลิศ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
448 ธงชัย ชูธนสุนทร 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
449 ธณพล ภาคีสุข 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
450 ธน บุตรเล็ก 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th