สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
301 ชนม์นิภา ว่องวีรวัฒนกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
302 ชนวีร์ ภูมิวงศ์พิทักษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
303 ชนัญ ผลประไพ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
304 ชนัญชิดา เงินถม 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
305 ชนัญชิดา ธรรมลังกา 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
306 ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
307 ชนิตา ปาลิยะวุฒิ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
308 ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
309 ชนุตร์ ชินรัตนพิสิทธิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
310 ชมพูนิกข์ กาญจนพังคะ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
311 ชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
312 ชยรัฏฐ์ ตั้วสกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
313 ชยาภรณ์ วงศ์พา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
314 ชริตา สรณาคมน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
315 ชลชญา รังสิยานนท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
316 ชลธร คีตสิน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
317 ชลวิทย์ ดังเจดีย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
318 ชลิดา ตระกูลพานิชย์กิจ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
319 ชวนพิศ ชุ่มวัฒนะ 2,110.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
320 ชวรินทร์ ศรีสบาย 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
321 ชวินทร์ แซ่ตั้ง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
322 ช่อทิพย์ ลิปิเวชกุลกิจ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
323 ชัชรีย์ ยืนยาว 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
324 ชัชวาล ถาวรอยู่ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
325 ชัชวาลย์ สวัสดิฤกษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
326 ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
327 ชัญญพัชร์ กีรติพัฒน์เตโช 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
328 ชัยชนะ หะริณธนาวุฒิ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
329 ชัยณรงค์ ปิ่นแก้ว 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
330 ชัยนาม เปรมปรีชากุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
331 ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
332 ชัยฤทธิ์ ชามพูนท 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
333 ชัยวัฒน์ เรืองพนิช 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
334 ชาญณรงค์ ธีระโรจนารัตน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
335 ชาญวิทย์ พันธุ์พฤกษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
336 ชาญเวช มุนินทร์นิมิตต์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
337 ชาญเวช มุนินทร์นิมิตต์ 15,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
338 ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
339 ชิดชนน์ วิศาลศิริกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
340 ชุติกาญจน์ วงค์เข็มมา 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
341 ชุติมันต์ สุกัญญาธนวัฒน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
342 ชุติมา จันกิมฮะ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
343 ชุมพล แก้วมาลัยรัตน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
344 ชุมพล ครุฑแก้ว 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
345 ชูรินทร์ บุญประภากร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
346 เชษฐา จินดาวัฒน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
347 โชคศิริวัฒน์ ราชเดิม 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
348 โชตรัตน์ ทองมณี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
349 โชติ สรณาคมน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
350 โชติมา โอวะกุลวงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th