สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
251 คณาวุฒิ กล่ำทอง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
252 คณิต เตชะพิทักษ์กุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
253 คเณศ วงษ์ระวี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
254 คมสันติ์ ปรีสาลี 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
255 เคนนี่ คิม ลอง นิมม์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
256 โฆษิต อิสรจินดา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
257 จตุชิต เฉิน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
258 จริยา บุญญวัฒน์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
259 จรุงกิจ ใจแก้ว 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
260 จรูญ ตนุภัทรสรณ์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
261 จเร เศรยศสกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
262 จักรพันธ์ เครือแสง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
263 จักรพันธ์ ภู่ทอง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
264 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
265 จักรินทร ปรัชญาพิพัฒน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
266 จักษุชน ไวยรูป 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
267 จันทนา ประสิทธิ์กุศล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
268 จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
269 จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
270 จารุวรรณ สุขสวัสดิ์ 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
271 จิดาภา ดำรงจักษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
272 จิตรลดา สุจริต 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
273 จินดารัตน์ วิเศษเรืองโรจน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
274 จิรชาติ ราชพลแสน 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
275 จิรเชต รอดพึ่งผา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
276 จิรดา วุฑฒยากร 1,000.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
277 จิรพันธ์ พุทธพงษ์วิไล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
278 จิรเมธ ฟักปลั่ง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
279 จิรวัฒน์ มาลา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
280 จิระเกียรติ อภิชาตสุภาพขจร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
281 จิราพร โลธิเสน 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
282 จิราพร รังสิตพล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
283 จิรายุ สันติวัฒนา 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
284 จิรารัช กิตนะ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
285 จิราวัฒน์ เตียวเจริญธนธร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
286 จุฬพงษ์ พานิชเกรียงไกร 2,000.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
287 จุฬาลักษณ์ รัตนะสุขจิตต์ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
288 เจริญ ตระการพิเชียร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
289 เจริญ นิติธรรมยง 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
290 เจษฎา อึ้งไพบูลย์ 6,500.00 บาท สปอนเซอร์
291 ฉัตรชนก ฉวรรณกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
292 ฉัตรชัย ภู่มาก 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
293 เฉลิมพล ทิศาปราโมทย์กุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
294 เฉลิมวงศ์ ชุ่มวัฒนะ 2,110.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
295 เฉลิมศักดิ์ ลิขิตวัฒนะชัย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
296 ชญากาน แก้ววันทา 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
297 ชญานิษฐ์ อัศวตั้งตระกูลดี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
298 ชญาภา รังสิยานนท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
299 ชนนิกานต์ สินทะวงค์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
300 ชนม์ชนก เมืองนาโพธิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th