สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
1151 อภิมุข สรแสง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1152 อมราลักษณ์ โควาวิสารัช 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1153 อรทัย เจนวณิชสถาพร 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
1154 อรทัย บุญดำเนิน 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1155 อรปรียา จิตรภักดี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1156 อรปิยะ อังอติชาติ 6,500.00 บาท สปอนเซอร์
1157 อรรณพ นพรัตน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1158 อรรณพ นราแก้ว 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1159 อรรถพร พงษ์สวัสดิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1160 อรรถพล สิทธิศักดิ์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1161 อรรถสิทธิ์ จินตนา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1162 อรฤทัย ภิญญาคง 15,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1163 อรวรรณ ชัยลภากุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1164 อรสุทิชา หงสกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1165 อรอง จันทร์ประสาทสุข 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1166 อรอนงค์ เท้นประเสริฐ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1167 อรอร ภิงคารวัฒน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1168 อรอุษา สรวารี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1169 อริยะ วิจิตรเวียงรัตน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1170 อรุณ อึ้งไพบูลย์ 6,500.00 บาท สปอนเซอร์
1171 อลิชญา กัญจยาวัฒน์ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
1172 อวัช ศตวาณิชพงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1173 อัคนีวุธ จิรภิญญากุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1174 อัคระ โอวะกุลวงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1175 อัครัฐ แซ่ลิ้ม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1176 อัคราษฎร์ ดุจปัญโญ นิมม์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1177 อัจฉรา กิตติเจษฎา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1178 อัจฉรา ศรีวงศ์จรรยา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1179 อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1180 อัจนา ธราพร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1181 อัจนาพร รุ่งทิวาสุวรรณ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1182 อัญจิตา ศิริปะชะนะ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1183 อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1184 อับดุลเล๊าะ สิดิ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1185 อัศวานนท์ เดี่ยวพิทักษ์สกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1186 อาณดี นิติธรรมยง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1187 อาณัติ สนธิใจ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1188 อาทิตย์ อำนาจ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
1189 อาทิตย์ จันทร์ธนวงษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1190 อานนท์ เอี่ยมสุทธา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1191 อานันท์ มะโนเกี๋ยง 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
1192 อารีรัตน์ วิชิต 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
1193 อิทธิพล ปีกสันเทียะ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
1194 อินทัช หงส์รัตนวิจิตร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1195 อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1196 อิสระพงศ์ วิเศษสกุลวงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1197 อิสรีย์ ศรีปรัชญานันท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1198 อุดม ลีลาวรมณี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1199 อุบลรัตน์ อัตตรัถยา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1200 อุบลรัตน์ วรรณขาว 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th