สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
1101 สุเมธ วัฒนกุลชาติ 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1102 สุเมธพงศ์ จงรักษา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1103 สุรกฤษ ผลโคกสูง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1104 สุรชัย เอกสมิทธ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1105 สุรเชษฐ์ เอียตระกูลไพบูลย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1106 สุรตี กามล 1,000.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1107 สุรศักดิ์ นาคศรีเจริญ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1108 สุรางคนางค์ โลตุลิตร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1109 สุรีพร แซ่ลิ้ม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1110 สุรีพร แซ่ลิ้ม 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1111 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1112 สุวรรณ ชุมสวัสดิ์วงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1113 สุวรรณณีย์ เทวินบุรานุวงศ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1114 สุวรรณา เพชรจิตร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1115 สุวรรณา อ่อนสุวรรณ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1116 สุวศิน อาภาอดุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1117 สุษมา โชคสุวัฒนสกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1118 สุสิตา โนรี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1119 เสฎฐวุฒิ ยุทธาวรกูล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1120 เสน่ห์ ศรีสุวรรณ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1121 เสริมพงศ์ สายเรี่ยม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1122 เสรี พิมพ์ทนต์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1123 เสวก วุฒิฐานจำเริญ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1124 เสาวดี อิสริยะโอภาส 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1125 แสงเพชร วิริตั้งสกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1126 โสภณ สิริศรัทธา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1127 โสภาภัค เวชมณี 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
1128 โสภารัตน์ จารุกุลพาณิช 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1129 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1130 หทันชนก พัฒนกุล 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1131 หทัยรัตน์ ชวเลิศสกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1132 หทัยรัตน์ จึงเสถียรทรัพย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1133 หนึ่งฤทัย วิชัยกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1134 หัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1135 หัสคุณ จงวงศ์ 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1136 อดิศร เจตนะจิตร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1137 อทิตยา ทองเภา 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
1138 อธิป อนุพันธ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1139 อนงค์ธนางค์ พิมพ์ทนต์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1140 อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1141 อนรรฆกานต์ เสาว์คง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1142 อนวัช อาชวาคม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1143 อนัญญา ไตรบำรุงสุข 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1144 อนุวัฒน์ พูลถาวร 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1145 อนุวัตร กัลปะ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
1146 อนุศักดิ์ ภิงคารวัฒน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1147 อนุสรา จันเกษม 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1148 อภิชาติ อิ่มยิ้ม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1149 อภิพร ปัญญาวิวานนท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1150 อภิพร พูนพนิช 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th