สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี




 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน








ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
951 วีระชัย โพธิ์ศรี 6,500.00 บาท สปอนเซอร์
952 วีระพล หิรัญโท 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
953 วีระยุทธ เจือวัฒนศิริกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
954 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
955 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
956 วีระศีกดิ์ จงเฟื่อง​ปริญญา​ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
957 วุฒิชัย พาราสุข 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
958 เวทกิจ แสงอุไร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
959 เวฬุรีย์ โชติกิจนุสรณ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
960 ไวยวุฒิ ฉายทองคำ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
961 ศจี เพียรสกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
962 ศมน อิศรางกูร ณ อยุธยา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
963 ศยามล สมทรัพย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
964 ศรัญญา แก่นเสลา 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
965 ศรัณย์ อัมมวรรธน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
966 ศราภรณ์ บัวจันทร์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
967 ศราวุธ สาลีผลิน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
968 ศรีสุดา รากะรินทร์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
969 ศศิเพ็ฐ ภัทรโกศล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
970 ศักดา แซ่ยิ้ว 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
971 ศักดิ์ดา จำปาสา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
972 ศิรพรรณ ดุจปัญโญ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
973 ศิราณี ศิริภูธร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
974 ศิรานี สุนทรวัฒนกิจ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
975 ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
976 ศิริพร ด้วงนาค 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
977 ศิริพร ไกรลาศศิริ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
978 ศิริพร ธรรมวัน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
979 ศิริพร ไสชัยยา 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
980 ศิริพร เหล่ารัตนกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
981 ศิริวรรณ เปี่ยมสง่า 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
982 ศิริวัฒน์ เศรษฐยานนท์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
983 ศิรีธร อรุณรักถาวร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
984 ศิฤทธิ์ โรจน์สุธีวัฒน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
985 ศิลาวิทย์ เศรยศสกุล 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
986 ศิวกร นามใส 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
987 ศิวกร นามเขื่อนแพทย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
988 ศิวัตรา ชูเดช 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
989 ศิวาพร พวงทอง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
990 ศิวิมล ตั้งเกียรติไพศาล 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
991 ศุภกร บัณฑราภิวัฒน์ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
992 ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
993 ศุภณัฐ รัตนจินดา 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
994 ศุภฤกษ์ เอี่ยมสะอาด 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
995 ศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
996 ศุภวิชญ์ เกียรติธีรรัตน์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
997 ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
998 ศุภสิทธิ์ ชูวัฒนานุรักษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
999 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1000 เศรษฐ​วัฒน์​ ตกูล​ภักดีชุมพล​ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th