สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
851 รุ่งฟ้า ชัยทร 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
852 รุ่งรวี พงศ์ประเสริฐ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
853 รุ่งรัตน์ จิตวโรภาส 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
854 รุ่งอรุณ พัดเย็นชื่น 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
855 รุ่งอรุณ สิริศรัทธา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
856 รุจภัทร คชวัตร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
857 เรณู มหานิล 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
858 เรวัต ถนัดกิจหิรัญ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
859 เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
860 โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
861 ฤพิณ โสภณปฏิมา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
862 ลดาวัลย์ กระแสร์ชล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
863 ลักขณา แสงรุ่ง 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
864 ลักขณา ลีละยุทธโยธิน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
865 ลักษณา หวังหมู่กลาง 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
866 ลัดดาวรรณ ฉายทองคำ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
867 ลำพู นิลวงษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
868 ลุชัย ภุขันอนันต์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
869 ลูกขวัญ ยังแช่ม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
870 เลิศสุรีย์ นิลวงษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
871 วงษธร พันธุ์นิธิ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
872 วชรภล วิเศษโกสิน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
873 วณิศรา เอี่ยมเจริญ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
874 วณี ธิติประเสริฐ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
875 วนิดา เลาห์เรณู 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
876 วรณพ วิยกาญจน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
877 วรพงศ์ ตันทนาภรณ์กุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
878 วรรณชนก อยู่ถมยา 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
879 วรรณชนก ศรีม่วง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
880 วรรณวรางค์ วัชรานานันท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
881 วรรณา บัวทอง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
882 วรรณิภา สิริวงศานนท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
883 วรรณิภา สิริวงศานนท์ 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
884 วรวรรณ พันธุมนาวิน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
885 วรวีร์ โฮเว่น 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
886 วรวุฒิ กองสุวรรณ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
887 วรัญญา เหมือนจีน 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
888 วรัญญา สมงาม 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
889 วราพร เสริฐกระโทก 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
890 วราภรณ์ พาราสุข 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
891 วรารัตน์ พิมพ์สุวรรณ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
892 วราริน ปรีดาวรรณเพ็ญ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
893 วราลักษณ์ เกษตรานันท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
894 วรินทร ชวศิริ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
895 วริษฐา ชาวพรหม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
896 วรุฒพล เมืองทรัพย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
897 วลัยรัตน์ ปูผ้า 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
898 วสุพนขิ์ จิระชัยประสิทธิ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
899 วัชรชัย ทองเหลี่ยว 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
900 วัชรพล แก้วจารนัย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th