สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
801 มนูญ พิชิ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
802 มยุรฉัต วุฑฒิปรีชา 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
803 มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
804 มะลิวรรณ ประพันธ์วงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
805 มัณทนา โอภาประกาสิต 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
806 มัธยันต์ เอี่ยมไพบูลย์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
807 มานะ เฟื่องฟูชัชวาล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
808 มานิต ตันติศิริวัฒน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
809 มาโนช โลหเตปานนท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
810 มารยาท พุ่มโพธิ์ทอง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
811 มาลินี ต่ำเกษม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
812 มิรันตี ตั้งตระกูลวงศ์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
813 เมธา ทองมณี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
814 เมธาวุฒิ คีรีสุวรรณกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
815 เมธาสิทธิ์ สีทา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
816 ยมลพร ยอดตา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
817 ยรรยงค์ เจนวณิชสถาพร 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
818 ยศพร ปัญจมะวัต 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
819 ยอดยิ่ง จิตร์ประกอบ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
820 ยุทธ วรฉัตรธาร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
821 ยุทธนา เทียมชีวะศิลป์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
822 ยุทธนา ไชยธวัช 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
823 ยุทธพงศ์ สุคนธอุดมสิทธิ์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
824 ยุทธโยธิน อัครชัยดำรง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
825 ยุทธศิลป์ พร้อมภูล 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
826 ยุพดี ลิ่มอรุณ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
827 ยุพาวรรณ สวัสดี 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
828 ยุวพร ภิญญกิจ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
829 เยาวลักษณ์ คำใส 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
830 เยียร์ เสรีภาพ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
831 รจนา พรประเสริฐสุข 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
832 รชฎ สาตราวุธ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
833 รชต บุตรเล็ก 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
834 รณกร ลีวิริยะเลิศ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
835 รตินันท์ บุญเคลือบ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
836 รติศา วิเชียรพิทยา 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
837 รมณี สงวนดีกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
838 รมนนิตย์ ชัยวัฒนา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
839 รมิดา วรเดชจำเริญ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
840 รศ.ดร.ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
841 ระวีวรรณ พิพัฒนนันท์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
842 ระสัจจะ ยงสกุลโรจน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
843 รังสฤษดิ์ ภาคสุชน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
844 รัชนีกร ธรรมโชติ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
845 รัฐญานันท์ ภูบัวนาค 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
846 รัฐยา มหาพฤกษ์พงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
847 รัตติยากร ดอนธงขวา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
848 รุ่งทิวา ศรีประเสริฐ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
849 รุ่งนภา เวสสธาดา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
850 รุ่งเพชร โประวะ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th