สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
751 พุทธรักษา วรานุศุภากุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
752 พูนศิริ อริยวงษ์รัตน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
753 พูมใจ นาคสกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
754 เพชร มูสิกอินทร์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
755 เพ็ญผกา โรจนวิศาส 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
756 เพ็ญพรรณ นิลคชาธาร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
757 ไพฑูรย์ รัชตะสาคร 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
758 ไพพรรณ สันติสุข 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
759 ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
760 ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
761 แฟนพันธุ์แท้ พลเสน 1,000.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
762 ภควรรณ ปักษี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
763 ภควรรณ วาดรักชิต 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
764 ภณธกร วงศ์เจริญ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
765 ภทรพรรณ พลอยประเสริฐ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
766 ภราดร สามสูงเนิน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
767 ภราภรณ์ เหล็กสูงเนิน 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
768 ภศิชา ไชยแก้ว 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
769 ภัทธาวุธ พูลทรัพย์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
770 ภัทร วสุธาร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
771 ภัทรกร กังวาลไกล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
772 ภัทรานิษฐ์ นรีวัฒนพัฒน์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
773 ภัทรียา ยรรยงชัยกิจ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
774 ภากรลักษณ์ แจ้งสว่าง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
775 ภาคภูมิ ชลพิไลพงศ์ 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
776 ภาคภูมิ คำนวนศิริ 15,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
777 ภาณุ วาดรักชิต 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
778 ภาณุพงศ์ ภมรบุปผาชาติ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
779 ภานุกร สุนทรเวชพงษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
780 ภานุวรรธน์ สุวรรณนาคินทร์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
781 ภาวินีย์ ออรัตนชัย 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
782 ภิภพ ไชยเชษฐา 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
783 ภูผา โฮงยากุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
784 ภูมิเดช พู่ทองคำ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
785 ภูมิพัฒน์ ศตโชคโชติกาญจน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
786 ภูมิพัฒน์ แตงรุ่งเรือง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
787 ภูเมธ จันทร์ตรา 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
788 ภูริชญา นาคศรีเจริญ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
789 ภูริณัฐ หล่อวงศ์กมล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
790 ภูริศร์ ศรีดุรงฤทธิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
791 ภูวดล ธรรมราษฎร์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
792 ภูวรินทร์ จานะพร 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
793 มงคล สืบสุข 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
794 มงคล อารีย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
795 มงคล วรฉัตรธาร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
796 มฑิรา นพรัตน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
797 มณีรัตน์ ศิริประชัย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
798 มนต์ชัย ฤกษ์ชินบุตร 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
799 มนต์นภา พานิชเกรียงไกร 2,000.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
800 มนัสพงษ์ ปู่ปาน 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th