สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
701 พัชรพล สุนทร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
702 พัชรพล โคกลือชา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
703 พัชระ รอดผล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
704 พัชรินทร์ ศรีกันชัย 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
705 พัชรินทร์ เปรมโยธิน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
706 พัชรี ปิณฑะคุปต์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
707 พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
708 พัฒน์ดิษฐ์ โพธิ์ทองคำ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
709 พัฒนะ สุวรรณยั่งยืน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
710 พัฒนา ตันเถียร 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
711 พัทธภูมิ เอื้ออำพน 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
712 พันธ์ทิพย์ ท่านมุข 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
713 พัลลภา สะอาด 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
714 พัศนี ไชยพรม 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
715 พัสวี พุทธรักษ์กุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
716 พาพิศ วงสกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
717 พาพิศ วงสกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
718 พิจารณ์ อินทร์เอื้อ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
719 พิชญ์ชนก เลิศมรรคา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
720 พิชญดา เกตุเมฆ 15,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
721 พิชญดา เกตุเมฆ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
722 พิชยา พรหมวิสุทธิ์ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
723 พิชัย จอดพิมาย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
724 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
725 พิพัฒน์ ชายะตานันท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
726 พิมพ์ใจ ศรีธเนศ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
727 พิมพ์รัมภา กิติธรากุล 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
728 พิมพ์ศิริ ศรีวรางกูล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
729 พิมลมาศ อังอติชาติ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
730 พิรญาณ์ ไลไธสง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
731 พิริยะ ป้องนารา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
732 พิศาล อือวิบูลย์ 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
733 พิเศษ เลิศวิไล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
734 พิษณุ ปนัดดาภรณ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
735 พิสันธนีย์ ศรีดุรงฤทธิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
736 พิสิฐ สุขสวัสดิ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
737 พิสุทธิ์ บุตรดีขันธ์ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
738 พีรดา ปฏิทัศน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
739 พีรพล ฐิติอนันท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
740 พีรยุทธ ยุทธเศรษฐพงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
741 พีรวัฒน์ ทองปิยะ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
742 พีรวิชญ์ ตันทนาภรณ์กุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
743 พีรวิชญ์ เฉลิมชุติเดช 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
744 พีระ ศรีทองไท 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
745 พีระชัย สิงห์แก้ว 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
746 พีระพัฒน์ มานพ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
747 พีระพัฒน์ มูสิกอินทร์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
748 พุฒิพัฒน์ ศิรินนทสิทธิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
749 พุฒิเมธ อัศวรัตน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
750 พุทธรักษ์ ฤทธิพงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th