สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
651 ปัณณธร สุขมานนท์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
652 ปัณณวัฒน์ แสงวิภาค 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
653 ปัทมพร พุกบัวขาว 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
654 ปัทมา สิงหรักษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
655 ปัทมา กังวาลไกล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
656 ปารวีร์ ภูมิวงศ์พิทักษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
657 ปาริชาต กรวยกิตานนท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
658 ปาลินี บุญไชย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
659 ปิยตา วงศ์สารเสริฐ 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
660 ปิยธิดา รัตนชินกร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
661 ปิยะนุช เหรียญรุ่งเรือง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
662 ปิยะพร เลยภัย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
663 ปิยะวัฒน์ คิมเม 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
664 ปีรช์ณัฐ ตอพล 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
665 ปุณณรัตน์ เขมะวิชานุรัตน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
666 ปุรินทร์ โฆสิตวัน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
667 เปรมสุดา ศรีจามร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
668 ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
669 พ.ต.ต หญิง พิมพ์ประไพ นิลสุวรรณ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
670 พงศธร เทพเสนา 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
671 พงศ์อมร จิระสุธีรักษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
672 พงษธร พันธุ์นิธิ 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
673 พจนัคร ปักษี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
674 พนมสุข มีลักษณะ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
675 พนัชกร ติรชุลี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
676 พนิดา ปัญญาวิวานนท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
677 พรชัย ไตรศรีวิบูลย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
678 พรทวี พึ่งรัศมี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
679 พรทิพย์ สุขวัฒนา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
680 พรทิภา ตั้งใจตรง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
681 พรเทพ เลิศกิจกวิน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
682 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
683 พรนภา สุจริตวรกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
684 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
685 พรพรรณ สุขวัฒนา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
686 พรพิชชา ธัญธีรภาพ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
687 พรรณระพี ประสงค์กูล 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
688 พรรณิตา สุภิษะ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
689 พรศักดิ์ ประคุณหังสิต 15,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
690 พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
691 พฤษมล ตั้งรุ่งเรืองกิจ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
692 พลกฤษณ์ แสงวณิช 2,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
693 พลภัสร์ สุนทรายน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
694 พศปกรณ์ ชานันท์วงศ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
695 พศวีร์ มูสิกอินทร์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
696 พศวีร์ ฉวีวงศ์พงษ์เดช 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
697 พสิษฐ์ วิไลลักษณ์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
698 พอสุข พลาลพ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
699 พะเยาว์ เสียงเย็น 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
700 พัชญ์สิตา เลิศรุจิดำรงค์กุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th