สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
601 ปกฤษณ์ ธนาลาภสกุล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
602 ปฏิญาณ บรมโคต 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
603 ปฏิพล ชาญณรงค์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
604 ปฏิภาณ เปลี่ยนวงษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
605 ปฐมพงศ์ ปัญญาวิวานนท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
606 ปณชัย จุดอน 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
607 ปธาวุฒิ วัชราภรณินทร์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
608 ปภาวรินทร์ ทะสอน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
609 ประจักษ์ โสภณดิเรกรัตน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
610 ประณัฐ โพธิยะราช 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
611 ประพฤทธิ์ จำปาเทศ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
612 ประพัฒน์ ไชยราช 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
613 ประพัฒน์ เจริญวนิชชากร 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
614 ประพันธ์ อังอติชาติ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
615 ประพันธ์ โพธิกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
616 ประพันธ์ คูชลธารา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
617 ประภาศรัย จีนาพงษา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
618 ประภาส รัตธนภาส 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
619 ประยูร เบ้าหนองบัว 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
620 ประวิทย์ สันติวัฒนา 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
621 ประวิทย์ สุรณาภรณ์ชัย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
622 ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
623 ประเสริฐ ชวนกำเนิดการ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
624 ปรางค์แก้ว เจริญมหาดไทย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
625 ปราณี ตันติวุฒิพงศ์ 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
626 ปราณี ตันติวุฒิพงศ์ 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
627 ปราณี ตันติวุฒิพงศ์ 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
628 ปราณี นามมุง 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
629 ปรานี แสงสุทธิจริตกุล 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
630 ปราโมช รังสรรค์วิจิตร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
631 ปรารถนา กาญจนวิฬา 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
632 ปรารถนา ตันทะนันท์ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
633 ปรารถนา กาญจนวิฬา 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
634 ปราศรัย จิตตสนธิ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
635 ปริชญ์ วัฒนาสว่าง 1,000.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
636 ปริญญนุช กลิ่นรัตน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
637 ปริญญา เปลี่ยนวงษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
638 ปริญญา เพ็งพันธุ์ 1,570.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
639 ปริญดา เสรีวัลย์สถิตย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
640 ปริษา อินทร์สุวรรณ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
641 ปรีณา แข่งขัน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
642 ปรีดา บูรณะวัฒนา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
643 ปวีณา มิมะรัมย์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
644 ป้องพล ส่งเสริม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
645 ปัญจพล สุขใจ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
646 ปัญจภัสร์ บุษยะอรุณโรจน์ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
647 ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์ 1,000.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
648 ปัญญา ลีละวงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
649 ปัณจโนภัทธ์ ธเนศมณีรัตน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
650 ปัณณทัต จิตรภักดี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th