สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
501 นพดล เฟื่องเด่นขจร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
502 นพดล แป้นขาว 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
503 นพธนินทร์ อารีวัฒนากุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
504 นพพร เพ็ชร์กลาง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
505 นพพร กล่อมวงศ์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
506 นพพรรณ ดุจปัญโญ นิมม์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
507 นพพล ยุวภูมิ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
508 นพรัตน์ ซุ่นทรัพย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
509 นพรุจ อังอติชาติ 6,500.00 บาท สปอนเซอร์
510 นพิดา หิญชีระนันทน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
511 นภเขต จิรบวรพงศา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
512 นภนต์ คูชลธารา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
513 นภัทร อังอติชาติ 6,500.00 บาท สปอนเซอร์
514 นภัสสรณ์ ประเสริฐชัยพร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
515 นรวิชญ์ แก้วพลอย 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
516 นราธิป อิ๋วสกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
517 นราธิป ปุณเกษม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
518 นริศร์ ตั้งศิริวานิช 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
519 นริศร์ ตั้งศิริวานิช 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
520 นริสา สมิตะมาน 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
521 นฤพนธ์ ธนารักษ์สิริถาวร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
522 นฤมล วินัยธรรม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
523 นฤมล ขุมทอง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
524 นฤมล ศิวาพร 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
525 นลิน ไกรขจรกิตติ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
526 นัชชา มีลาภ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
527 นัดดาวดี สุวรรณนาคินทร์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
528 นัติพร ทองจีน 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
529 นันท์​ล​ภัส​ มหรร​ฆ​สุวรรณ​ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
530 นันท์ธร เภาราช 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
531 นันทนา มีประเสริฐ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
532 นันทวัน สมสุข 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
533 นันทัชพร แสงกล้า 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
534 นางธารทิพย์ ยงสกุลโรจน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
535 นางนิตยา ล้อถิรธร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
536 นางนิสรา ถาวรนิติ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
537 นางศศิรัศม์ บูลภักดิ์ ชุณหกสิการ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
538 นางสาวพสุภา วัชรีฤทัย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
539 นางสาวภัทรานิษฐ์ พิศาลกุลพัฒน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
540 นางสาววาสนา ใจจิตร 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
541 นาตยา งามโรจนวณิชย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
542 นาย กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
543 นายกรเกียรติ ชุณหกสิการ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
544 นายคำรณ เมฆฉาย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
545 นายเฉลิมเกียรติ เกียรติยศ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
546 นายเฉลิมพล อินทรสิงห์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
547 นายชาตรี ฉายากุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
548 นายธนัท ชุณหกสิการ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
549 นายประดิษฐ์ ล้อถิรธร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
550 นายปิยังกูร ล้อถิรธร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th