สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
451 ธนทัฬห์ ศรีมาลานนท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
452 ธนเทพ สัจจะภูมิ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
453 ธนพันธ์ ศรีมณีมงคล 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
454 ธนวัฒน์ พรามนาค 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
455 ธนวัฒน์ เบญจมังคลารักษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
456 ธนวัฒน์ บุญมหานาค 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
457 ธนะชัย อินจารุสร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
458 ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
459 ธนัญญา สิงห์คำ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
460 ธนัฐชา ภาคีสุข 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
461 ธนา ลิ้มประเสริฐ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
462 ธนากร พุ่มขจร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
463 ธนาพล ยอดวัตร 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
464 ธนาภัทร ปาลกะ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
465 ธนาศักดิ์ เปรมกุศลชัย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
466 ธนิดา วรเดชจำเริญ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
467 ธนินี พิมพ์ทนต์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
468 ธรรมนูญ หนูจักร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
469 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
470 ธวัชชัย พีระชัยรัตน์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
471 ธวัชชัย ตันฑุลานิ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
472 ธวัชชัย ลอองจันทร์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
473 ธัชชัย ปิยะกุลชัยเดช 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
474 ธัญจิรา ริ้วทอง 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
475 ธันย์จิรา ธันย์จารุพงศ์ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
476 ธาดา เท้นประเสริฐ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
477 ธารีวรรณ เทียมเมฆ 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
478 ธารีวรรณ เทียมเมฆ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
479 ธิมาภรณ์ สุขเสน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
480 ธีรชัย เงาวิริยศิริพงศ์ 15,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
481 ธีรชัย เงาวิริยศิริพงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
482 ธีร์ตา ตันทนาภรณ์กุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
483 ธีรพงษ์ พงษ์พัฒนเจริญ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
484 ธีรพงษ์ บัวบูชา 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
485 ธีรพร สุวรรณเวช 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
486 ธีรภัทร จิระนันทิพร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
487 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
488 ธีรวุฒิ ภัทรโกศล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
489 ธีรวุฒิ ศรีสมทรัพย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
490 ธีระ ปัญญาโพธาสกุล 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
491 ธีระ สงวนดีกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
492 ธีระนาท ยาชะรัด 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
493 ธีระวุฒิ​ อริยขจร​ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
494 ธีรินต์ แจ้งสว่าง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
495 ธีว์ธัช จำรัสรังษี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
496 น.ส.วิชุดา นุชพงษ์ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
497 นนทชา ธนธรวรากุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
498 นนทนันท์ เจสัจวรรณ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
499 นบพงศ์ เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
500 นพดล กิตนะ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th