สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 33 คน   - ธรรมดา 143 คน
   - รวม 176 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล E-BIB ส่งหลักฐานการวิ่ง ระยะทางสะสม(km) จำนวนเงิน การชำระเงิน
101 มลฤดี โอปมาวุฒิกุล ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
32.76 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
102 มัณทนา โอภาประกาสิต ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
13.10 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
103 มัทรี พวงดี ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
11.91 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
104 เมธาวัจน์ จิตตฐานุศาสตร์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
105 ยุทธนา เจียมตระการ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.74 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
106 ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
107 เยาวภา ศิลาภรพรรณ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.82 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
108 รตินันท์ บุญเคลือบ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.74 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
109 รวิปรียา รักสกุลพิวัฒน์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
110 รัชดาภรณ์ ดวงจันทร์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 550.00 บาท รอการชำระเงิน
111 รัชนีพร นพเก้า ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.82 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
112 ลิตา หมั่นเพียร ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.07 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
113 วรรณงาม วีระผาสุก ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
21.00 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
114 วรุฒ วิชาญยุทธนากูล ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
115 วสุรัตน์ รอดโรคา ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
89.80 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
116 วัชรินทร์พร พรหมสุข ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
16.06 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
117 วัลลิกา จิตต์วราวงษ์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
66.65 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
118 วาสนา สุขกระสานติ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
14.05 1500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
119 วิชชพร เทียบจัตุรัส ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
16.56 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
120 วิทวัส สมควรดี ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
121 วิพัฒน์ นุริตมนต์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.58 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
122 วิมลวรรณ หวังรุ่งทรัพย์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
16.70 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
123 วิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
16.70 500.00 บาท รอการชำระเงิน
124 วิศรุต นาเหล็ก ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
16.70 550.00 บาท รอการชำระเงิน
125 วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
22.08 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
126 ศจี เพียรสกุล ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.74 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
127 ศรัญญา ผดุงเรืองกิจ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
14.37 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
128 ศรัณยา ว่องพรรณงาม ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
40.17 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
129 ศราวุฒิ ญาณะคำ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
15.02 1,590.00 บาท ชำระเงินแล้ว
130 ศศิภา พันธุวดีธร ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
22.18 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
131 ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
8.17 1500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
132 ศิริประไพ สอนอาจ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
46.42 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
133 ศิริพัสตร์ ไชยันต์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
16.00 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
134 ศุภกร สิทธิกร ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
53.60 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
135 ศุภกร พาหุมันโต ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
21.20 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
136 ศุภกานต์ พิมลธเรศ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.53 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
137 ศุภมงคล ปราชญ์โกสินทร์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
18.45 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
138 ศุภศรี สุทวารีพงษ์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
18.45 550.00 บาท รอการชำระเงิน
139 สถิรพร ไชยพินิจ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
140 สนิท ผลาหาญ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
42.01 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
141 สมใจ บุญศิริ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
20.00 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
142 สมาหาญ ทยานยง ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
143 สยุมพร ทิพย์จันทร์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.60 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
144 สัจจา กุลอมรเดช ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.60 550.00 บาท รอการชำระเงิน
145 สัญญา ภวัครานนท์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
11.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
146 สินีนุช ระตีพูน ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
44.21 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
147 สิริพงษ์ บัวดี ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
16.02 1,590.00 บาท ชำระเงินแล้ว
148 สุชนมา สุขรักษาวงศ์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
20.95 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
149 สุณิสา เส็งหู้ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.50 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
150 สุทธิพงศ์ กุลวัฒนา ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
54.69 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :4 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000