สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 94 คน   - ธรรมดา 1310 คน
   - รวม 1404 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
301 ณภัทร เหมภัทรสุวรรณ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
302 ณรงค์ชัย วรอดิศักดิ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
303 ณรงค์ชัย กลิ่นกลัด 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
304 ณรงค์ศักดิ์ สดสะอาด 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
305 ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
306 ณริศรา ตันติญานุกูล 500.00 บาท รอการชำระเงิน
307 ณัฏฐ์ดนัย อักกะวิเนต 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
308 ณัฏฐพงษ์ ศรีเบญจพฤกษ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
309 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
310 ณัฐกฤษณ์ ไทยเจริญพร 550.00 บาท รอการชำระเงิน
311 ณัฐกิตติ์ ลือชัย 550.00 บาท รอการชำระเงิน
312 ณัฐชนน ทองเหลือง 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
313 ณัฐชมนต์ นิรัติศัยเจริญ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
314 ณัฐชยา บุญมณีประเสริฐ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
315 ณัฐพงศ์ จีนใจตรง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
316 ณัฐพงศ์ สุวรรณเพทาย 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
317 ณัฐพร รัตศิลปิน 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
318 ณัฐพล เจียงวรีวงศ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
319 ณัฐพล งามกาละ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
320 ณัฐพล แผ่นมณี 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
321 ณัฐพล โชติสาสน์กุล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
322 ณัฐพัชร์ วจนะวิศิษฐ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
323 ณัฐพันธุ์ ศุภกา 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
324 ณัฐภัทร ปรีชากุล 500.00 บาท รอการชำระเงิน
325 ณัฐภัทร สุชาตานุกูล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
326 ณัฐภัทร รัตนวิชัย 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
327 ณัฐภูมิ บุญถา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
328 ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
329 ณัฐวรรณ กาหลง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
330 ณัฐวุฒิ พิกุลณี 550.00 บาท รอการชำระเงิน
331 ณัฐสิทธิ์ ริ้วรุ่งเรือง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
332 ณัฐหทัย ยามาลี 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
333 ณัฐินี ฐิโนทัย 1,500.00 บาท สปอนเซอร์
334 ณิชกานต์ หาญอนุพงศ์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
335 ณิชากานต์ เสรีวัลย์สถิตย์ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
336 ณิชาภา ชนะวังเมือง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
337 ดนุวรรธน์ บุญสถาพรพิพัฒน์ 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน
338 ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
339 ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
340 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
341 ดวงพร สิทธิวงศ์วณิช 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
342 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
343 ดำรงค์ ทิพย์โยธา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
344 ดำรงค์ ธีรภาพสมบัติ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
345 ดีณิตา เจริญธนกิจกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
346 ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
347 ดุษฎี ปุสยะไพบูลย์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
348 เดชอนันต์​ ครูมาศ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
349 ตรีทิพ หวังมิ่งมาศ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
350 ตองพล ดาราราช 500.00 บาท รอการชำระเงิน
หน้าทั้งหมด :20 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000