สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 94 คน   - ธรรมดา 1310 คน
   - รวม 1404 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
201 ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
202 เคนจิ ชิราไท 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
203 โฆษิต อิสรจินดา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
204 จงรัก แสงอุไร 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
205 จณิสตา จันสม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
206 จตุรงค์ พรหมสุข 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
207 จรรยงค์ อารีรอบ 550.00 บาท รอการชำระเงิน
208 จรัญ มาพิทักษ์ 550.00 บาท รอการชำระเงิน
209 จริยา บุญญวัฒน์ บาท ชำระเงินแล้ว
210 จรียา เชิดเกียรติศักดิ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
211 จเร เศรยศสกุล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
212 จเรวัตร จักรมุณี 500.00 บาท รอการชำระเงิน
213 จอน น 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
214 จักษุชน ไวยรูป 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
215 จันทนา ประสิทธิ์กุศล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
216 จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
217 จันทรา ม้วนทอง 500.00 บาท รอการชำระเงิน
218 จิดาภา ดำรงจักษ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
219 จิตชัย นิมิตรปัญญา 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
220 จินดารัตน์ วิเศษเรืองโรจน์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
221 จิรเชต รอดพึ่งผา 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
222 จิรประภา ขจรบุญ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
223 จิรภิญญา จันทำ 2,110.00 บาท ชำระเงินแล้ว
224 จิราพร รังสิตพล 500.00 บาท รอการชำระเงิน
225 จิราพัชร ดีเสมอ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
226 จิราภรณ์ ธนียวัน 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
227 จิรายุ สันติวัฒนา 500.00 บาท สปอนเซอร์
228 จิราวัฒน์ เตียวเจริญธนธร 500.00 บาท รอการชำระเงิน
229 จีรนันท์ ใจบุญมา 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
230 จุฑาสิริ โรหิตรัตนะ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
231 เจน ชุมพลกาญจนา 3,670.00 บาท ชำระเงินแล้ว
232 เจนจิรา โฮล์มส์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
233 เจนเนตร มณีนาค 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
234 เจนวิทย์ ใจทิพย์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
235 เจริญ นิติธรรมยง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
236 เจริญ ตระการพิเชียร 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
237 เจริญชัย ตันติธีรบูลย์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
238 เจษฎากร สวยสอาด 500.00 บาท รอการชำระเงิน
239 เจษฎาภรณ์ คณาศรี 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
240 ฉวีวรรณ เกรียงกรกฎ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
241 ฉัฐอินทร์ เวชชประสิทธิ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
242 ฉัตรกมล พีระปัญญาวรานันท์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
243 เฉลิมขวัญ มกรพันธุ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
244 เฉลิมพล แจ่มดวง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
245 เฉลิมศักดิ์ ลิขิตวัฒนชัย 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
246 เฉลียง ศรีสุพรรณ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
247 ชญานิศา กวีรัชต์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
248 ชญานิษฐ์ ศรีประดิษฐ์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
249 ชนะชน ปรัชญเมธา 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
250 ชนัญญา ประสิทธิ์​พร​พงศ์​ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :20 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000