สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 94 คน   - ธรรมดา 1310 คน
   - รวม 1404 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
151 กฤษณณัฐ หนุนชู 550.00 บาท รอการชำระเงิน
152 กฤษณ์ ฤทธิ์ณรงค์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
153 กฤษดา จันทรศักดิ์ 550.00 บาท รอการชำระเงิน
154 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
155 ก่อพงศ์ กังพัฒนกิจ 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
156 กัญญารัตน์ มีสุวรรณ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
157 กัณฑ์ สง่าแสง 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
158 กัมพล ชาญจิรกิตติ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
159 กัลยากร เพ็ญพสิษฐ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
160 กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
161 กัษณ อำนรรฆกิตติกุล 2,630.00 บาท ชำระเงินแล้ว
162 กาญจนา ราชนู 2,110.00 บาท ชำระเงินแล้ว
163 กาญจนา สิทธิจรรยาวัลย์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
164 กาญจน์ เผื่อนทอง 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
165 กานติมา สิทธิ์เหล่าถาวร 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
166 กิตติ หวังวิวัฒน์ศิลป์ 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
167 กิตติ กังวาลไกล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
168 กิตติคุณ กตาธิการ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
169 กิตติเชษฐ์ เพ็งนวม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
170 กิตตินนท์ แก้วแท้ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
171 กิตตินันท์ อารยชาติสกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
172 กิตติพงษ์ มีสี 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
173 กิตติยา ฉลวยแสง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
174 กิตติศักดิ์ สุยสุทธิ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
175 กิติพงศ์ อัศตรกุล 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
176 กิติพงษ์ ชัยเจริญไมตรี 3,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
177 กิรพัฒน์ ศิริพงษ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
178 กุลนาถ ศรีสุข 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
179 กุหลาบ พิมพ์สุวรรณ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
180 เกวลิน เกียรติสูงชาติ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
181 เกศรินทร์ พาราทิพย์เจริญชัย 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
182 เกศรินทร์ แก้วมั่น 3,150.00 บาท ชำระเงินแล้ว
183 เกศินี เสริมศรี 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
184 เกษกนก อภิชาตสุภาพขจร 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
185 เกษม สุขพรหม 550.00 บาท รอการชำระเงิน
186 เกษศราภรณ์ บุญญานุเคราะห์ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
187 โกแวลน์ ตะกรุดโฉม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
188 ขนบพร แสงวณิช 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
189 ขนิษฐา วัชราภรณ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
190 ขนิษฐา พุดหอม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
191 ขวัญใจ พิพัฒนางกูล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
192 ขวัญทอง ชุมนุมพร 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
193 ขวัญฤทัย อ่อนศร 3,110.00 บาท ชำระเงินแล้ว
194 ไข่มุก สุขพรหม 550.00 บาท รอการชำระเงิน
195 คชภัค สุนทรสีมะ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
196 คณัสนันท์ วิชิตธารารักษ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
197 คเณศ วงษ์ระวี 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
198 คเณศร์ณฐ บุญย์เชี่ยว 550.00 บาท รอการชำระเงิน
199 คมสัน ชื่นมงคลสกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
200 คมสันติ์ ปรีสาลี 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :20 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000