สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 94 คน   - ธรรมดา 1310 คน
   - รวม 1404 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
951 อภิชญาดา ขาวสุวรรณ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
952 อภิพร ปัญญาวิวานนท์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
953 อภิวัฒน์ พงศ์วิสุทธิรัชต์ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
954 อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
955 อภิสิทธิ์ อมตาริยกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
956 อมรรัตน์ อาบวารี 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
957 อรพรรณ กันยาศรี 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
958 อรรคพล โปษยานุสาร 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
959 อรรถกฤต ฉัตรภูติ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
960 อรรถกฤต ฉัตรภูติ 3,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
961 อรวรรณ ทองไพฑูรย์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
962 อรวรรณ จันทร์ชื่น 1,000.00 บาท รอการชำระเงิน
963 อรอนงค์ มโนหรทัต 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
964 อรอนงค์ เรืองทรัพย์เอนก 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
965 อรอุษา สรวารี 2,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
966 อรุณ วีระสกุลชัย 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
967 อรุณรุ่ง พวงพัน 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
968 อศะ คะชิมะ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
969 อัคควิทย์ โรจนพงศ์อนันต์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
970 อังคณา ยอดพินิจ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
971 อังคณา สารทองกล่ำ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
972 อัจฉรา อายะชู 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
973 อัจฉราภรณ์ ฟักแสง 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
974 อัญชิษฐา วงค์ประทัต 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
975 อัญญพัชร์ สินภัทรวงศ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
976 อัญญรัตน์ อภิบาลศรี 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
977 อัมรินทร์ บุญมี 500.00 บาท รอการชำระเงิน
978 อาณดี นิติธรรมยง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
979 อาทิตย์ สกุลเมือง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
980 อาทิตย์ ป๊ะกู 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
981 อาทิมา ปุญญวา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
982 อานนท์ บุ้งทอง 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
983 อาภรณ์ศิริ นิธิรัตน์ภูวกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
984 อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
985 อารยา เชาวน์ชลากร 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
986 อำนาจ มายประเสริฐ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
987 อำนาจ นัยอนันต์ 550.00 บาท รอการชำระเงิน
988 อิทธิกร วิฑูรวนกิจ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
989 อิสระพงศ์ จิโรจน์วงศ์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
990 อุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
991 อุดม​โชค​ อินทร​โชติ​ 550.00 บาท รอการชำระเงิน
992 อุดมพงษ์ มูลสิน 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
993 อุบลวรรณ ชุติพันธุ์ภิญโญ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
994 อุษณีย์ สุทธิวงษ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
995 เอกชัย มาลาพล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
996 เอกชาติ ชาติยานนท์ 550.00 บาท รอการชำระเงิน
997 โอภาส นิลยนิมิต 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
998 ฮานีฟ โส๊ะประจิน 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :20 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000