สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 94 คน   - ธรรมดา 1310 คน
   - รวม 1404 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
901 สุภาภนณ์ เทศวิเชียร 500.00 บาท รอการชำระเงิน
902 สุภาภรณ์ ลิ้มพิทยา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
903 สุภาภรณ์ กรณีย์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
904 สุเมธ พิทักษ์เกียรติยศ 500.00 บาท สปอนเซอร์
905 สุรพร ฉัตรศิขรินทร 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
906 สุรพล ธารพุฒ 500.00 บาท สปอนเซอร์
907 สุรพล โสภณปฏิมา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
908 สุรภา ฉินพลิกานนท์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
909 สุรศักดิ์ เหรียญทอง 550.00 บาท รอการชำระเงิน
910 สุรสิทธิ์ เงินเปีย 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
911 สุระพงษ์ เผ่าทองจีน 550.00 บาท รอการชำระเงิน
912 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
913 สุวนันท์ เตชโศภิน 500.00 บาท รอการชำระเงิน
914 สุวรรณ ชุมสวัสดิ์วงศ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
915 สุวรรณณีย์ เทวินบุรานุวงศ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
916 สุวัฒนาพร เลาหเลิศเดชา 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
917 สุวิชัย ว่องสาโรจน์ 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
918 สุหัทยา จิระนันทิพร 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
919 เสกสรรค์ นาคแสง 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
920 เสฏฐวุฒิ สีน้ำเงิน 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
921 เสน่ห์ ศรีสุวรรณ 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
922 เสาวนีย์ เสมาทอง 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
923 เสาวภา แสนอินกูร 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
924 เสาวภาคย์ ลัดกระทุ่ม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
925 เสาวรส บุษบา 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
926 เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์ 2,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
927 แสงเพชร ตั้งวิริยะสกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
928 แสงระวี องคะกาศ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
929 โสภาพรรณ ทิพย์โยธา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
930 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
931 โสรจ ดิษฐวัต 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
932 หนึ่งฤทัย วิชัยกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
933 หนูกูล ปาละวงศ์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
934 หฤทัย ฉลภิญโญ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
935 เหมหงส์ อนรรฆพงศ์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
936 แหวนเพชร ลาภจิตร 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
937 อณัศยา ดีสุข 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
938 อดิเรก เพ็ชร์รื่น 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
939 อดิศร เจตนะจิตร 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
940 อธิปสรณ์ อัชฌาพิพัฒน์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
941 อธิภัทร เงินหมื่น 500.00 บาท รอการชำระเงิน
942 อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
943 อนงค์ โชติศิริ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
944 อนัตตา พาสุข 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
945 อนันต์นิษฐ์ วัชราภรณ์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
946 อนันต์ สันติวิสุทธิ์ 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
947 อนุกูล รัดสำโรง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
948 อนุชา นาคเจริญศรี 550.00 บาท รอการชำระเงิน
949 อนุวัฒน์ พูลถาวร 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
950 อนุสรา จิตราธนวัฒน์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :20 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000