สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 94 คน   - ธรรมดา 1310 คน
   - รวม 1404 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
701 วรณพ วิยกาญจน์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
702 วรนิติ ไตรประเสริฐ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
703 วรพจน์ ไชยาคำ 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
704 วรพล ธีราธรรม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
705 วรรณ์จันทร์ นพนิช 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
706 วรรณา บัวทอง 1,590.00 บาท ชำระเงินแล้ว
707 วรรธนกร เพ็ชรจักร์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
708 วรวรรณ พันธุมนาวิน 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
709 วรวิทย์ ถาวรไพศาลกุล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
710 วรวิทย์ ถาวรไพศาลกุล 550.00 บาท รอการชำระเงิน
711 วรวุฒิ กองสุวรรณ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
712 วราภรณ์ สว่างแจ้ง 5,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
713 วราภรณ์ พาราสุข 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
714 วราลักษณ์ เกษตรานันท์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
715 วรินทร เกียรติสูงส่ง 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
716 วริษฐา ศรีเหนี่ยง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
717 วัชรพงษ์ พนมวรพงศ์ 5,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
718 วัชรพล ชนวัฒน์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
719 วัชรภัสร์ แชบัว 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
720 วัชระ ภัทรธรรม​กุล​ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
721 วัชระ จันทรา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
722 วัชราวุฒิ สุทธิประภา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
723 วัชรี จาดไร่ขิง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
724 วันฉัตร กุลวนิชชาภรณ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
725 วันเฉลิม ยุติธรรมนนท์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
726 วันชัย อัศวลาภสกุล 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
727 วันทนา แก้วชิงดวง 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
728 วันทนีย์ พุกกะคุปต์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
729 วันทนีย์ เงาวิริยศิริพงศ์ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
730 วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
731 วาด รูปพรม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
732 ว่าที่ร้อยตรีพงศธรณ พันธ์บูรณะ 2,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
733 วาโย กิ่งรัตน์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
734 วารณี ทรงสนั่น 1,500.00 บาท สปอนเซอร์
735 วิชชากร จันทร์กูล 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
736 วิชญะ รติธัญกรกุล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
737 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
738 วิณาพร หาญธนสุข 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
739 วิทยา รุ่งทิวาสุวรรณ 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
740 วิทวัส อัศตรกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
741 วินวัฒน์ วัชรวงศ์วิเศษ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
742 วินิธา สวัสดิพานิชย์ 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
743 วิภาวี กนกากร 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
744 วิมลศรี รัตนะคูณชัย 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
745 วิยะดา จิรนัยราดุล 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
746 วิริทธิ์พล วงศ์พิศาล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
747 วิโรจน์ ธนาพฤกษารัตน์ 1,500.00 บาท สปอนเซอร์
748 วิไลรัตน์ โกสุพรรณ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
749 วิไลวรรณ คงเดช 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
750 วิศนีย์ เจริญพินิจการ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :20 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000