สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี




 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 94 คน   - ธรรมดา 1310 คน
   - รวม 1404 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
651 มะลิ พันธ์น้อย 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
652 มะลิวรรณ ประพันธ์วงศ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
653 มังกร ตั้งสุจริตธรรม 550.00 บาท รอการชำระเงิน
654 มานะ ทองสีสังข์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
655 มานิต ตันติศิริวัฒน์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
656 มารยาท พุ่มโพธิ์ทอง 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
657 มิคาเอล บียอร์คควิสท์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
658 ยงยุทธ ประจงการ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
659 ยงยุทธิ์ เวชสิทธิ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
660 ยศพิชา ใจสุข 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
661 ยศวรรธน์ อารยะกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
662 ยอดหญิง ตรีรัตน์วีรพงศ์ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
663 ยุทธดนัย ไม้อบเชย 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
664 ยุทธนา รติเบญญากูล 500.00 บาท รอการชำระเงิน
665 ยุทธนา จันทร์สุข 1,590.00 บาท ชำระเงินแล้ว
666 ยุทธนา แก้วตาบุตร 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
667 โยธณัฐ บุญโญ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
668 โยธิน อำพันทอง 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
669 ร.ต.อ.หญิง​ สิริฉัตร พึ่งแย้ม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
670 รจนา พรประเสริฐสุข 2,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
671 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
672 รณชัย หลักเจริญ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
673 รติกร ศรีสุระ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
674 รมณี สงวนดีกุล 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
675 รักษ์ภูมิ สังฆมาศ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
676 รัชฎาพร ไชยศรี 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
677 รัชนีกร ธรรมโชติ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
678 รัฐธนินท์ ยิ่งศิริ 2,000.00 บาท รอการชำระเงิน
679 รัฐพล สุคนธรังษี 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
680 รัฐพล ขันธะชวนะ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
681 รัสลิน ฐานะ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
682 รำพึง คงสวัสดิ์​ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
683 รินทร์วดี ธนวัฒน์ภัทรกุล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
684 รินลดา กลิ่นทุม 550.00 บาท รอการชำระเงิน
685 ริยาภรณ์ จิระวงศ์ 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
686 รุ่งเกียรติ รุ่งสรรเสริฐ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
687 รุ่งนภา สุทธิศรี 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
688 รุจ รัตนปาล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
689 รุจกวี โอภาเฉลิมพันธุ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
690 เรวัตร โตสวัสดิ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
691 เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
692 โรเจอร์ อรุณ สอาดบริสุทธิชัย 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
693 ฤทธิเดช แววนุกูล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
694 ฤทัยรัตน์ คงสนุ่น 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
695 ลักษมณ์ นันทิวัชรินทร์ 4,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
696 ล้ำเพชร วิมุกตะลพ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
697 ลินดา โสภาพ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
698 โลจน์ นันทิวัชรินทร์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
699 วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
700 วนิดา หลายวัฒนไพศาล 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :20 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000