สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 94 คน   - ธรรมดา 1310 คน
   - รวม 1404 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
551 พจนีย์ หุนสนธิ 550.00 บาท รอการชำระเงิน
552 พจน์ ปลอบพรรณ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
553 พชร สุมงคลกุล 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
554 พ้นพันธ์ ปิลกศิริ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
555 พรกมลพรรณ ดำริชอบ 1,070.00 บาท รอการชำระเงิน
556 พรชัย ทิฆัมพรวโรกาศ 550.00 บาท รอการชำระเงิน
557 พรฑิตา เกตุทิม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
558 พรทิพย์ ศรีเปารยะ-ปรีชา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
559 พรทิพย์ ทองพิสิฐสมบัติ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
560 พรเทพ เกื้อกิจ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
561 พรพรรณ เตชะพรชัย 550.00 บาท รอการชำระเงิน
562 พรพิชชา กนกปรีชาวุฒิ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
563 พรพิมล พันธุ์ธีรานุรักษ์ 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
564 พรรณภัค น้อยเพ็ง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
565 พรรณิภา จันทา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
566 พรรณี โสภณปฏิมา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
567 พรรษชล สุชาติพงศ์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
568 พรวรา รัตนาศิริภิรมย์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
569 พรหมพร นาเชียงใต้ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
570 พฤฒินันท์ พิทักษ์กุลสิริ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
571 พลกฤต ภูไชยศิลป์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
572 พลกฤษณ์ แสงวณิช 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
573 พลภัทร คีรีวัน 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
574 พลอยไพลิน มิ่งโมรา 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
575 พสุธา ธัญญะกิจไพศาล 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน
576 พสุสรณ์ สกุลทอง 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
577 พอ.หญิงสมพร สิทธิสมงวงค์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
578 พอสุข พลาลพ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
579 พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
580 พัชระพงศ์ ขาวสะอาด 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
581 พัชรา เกตุค้างพลู 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
582 พัชรินทร์ เก็งสุวรรณ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
583 พัชรี ปิณฑะคุปต์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
584 พัชรีภรณ์ เพ็งบุญ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
585 พัฒนพงศ์ ลิ่มวงศ์ 550.00 บาท รอการชำระเงิน
586 พัฒนะ สุวรรณยั่งยืน 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
587 พัทธนันท์ รัชตพิริยธรณ์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
588 พัทธมน ยอดวัลลภ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
589 พันทกานต์ ศรีวิชัยนันท์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
590 พันทิพา ทิพย์วิวัฒพจนา 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
591 พันธกานต์ ชูโชติ 550.00 บาท รอการชำระเงิน
592 พันธกานต์ วงค์ชัย 500.00 บาท สปอนเซอร์
593 พันธ์ทิพย์ ท่านมุข 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
594 พันธ์ทิพย์ ชัชวาลย์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
595 พาพิศ วงสกุล 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
596 พาสุข ชาติไชยไววิทย์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
597 พิชญา วิทูรกิจจา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
598 พิชญา ตันติธีรบูลย์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
599 พิชยา พรหมวิสุทธิ์ 5,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
600 พิชัย จอดพิมาย 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :20 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000