สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 94 คน   - ธรรมดา 1310 คน
   - รวม 1404 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
451 นัดดาภา ถูปาอ่าง 2,630.00 บาท ชำระเงินแล้ว
452 นัทพงษ์ อดิศักดิ์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
453 นันท์ธร เภาราช 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
454 นันทประภา นันทิยะกุล 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
455 นันทภรณ์ นิยมบวรวัฒน์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
456 นันทยา ขุนพรรณราย 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
457 นางภิรม ลีลาวุฒิกุล 500.00 บาท สปอนเซอร์
458 นางสายพิณ สุวรรณจุณี 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
459 นางสาวณัฐนรี จิตรักมั่น 550.00 บาท รอการชำระเงิน
460 นาถฤทัย ห้องหิรัญ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
461 นายกฤชคุณ เบญจพิชัยเดช 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
462 นายชัชพรรษ อภิเอกปฐม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
463 นายนพรุจ เคียงกิติวรรณ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
464 นายบุญจรัส งามจรัสศรีวิชัย 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
465 นายพุทธิพงษ์ พรพัชรวัชร์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
466 นายวีระศักดิ์ จงเฟื่องปริญญา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
467 นายศุภชัย พรหมศร 500.00 บาท สปอนเซอร์
468 นายสุกนต์ธี คุ้มฤทธิ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
469 นายสุพจน์ บูรณะประเสริฐสุข 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
470 นายสุรเดช ชดช้อย 500.00 บาท สปอนเซอร์
471 น้ำผึ้ง ผังไพบูลย์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
472 น้ำผึ้ง รุจิธรรมกุล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
473 นิดา วงศ์นภากาญจน์ 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
474 นิธิวัชร์ นวอัครธานันท์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
475 นิพนธ์ วรรณโสภาคย์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
476 นิพนธ์ ชาญอัมพร 500.00 บาท รอการชำระเงิน
477 นิมิตร กิมประพันธ์ 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
478 นิรวิทธ์ เชาวนจินดา 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
479 นิรุช เกียรติวรางกูร 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
480 นิลรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
481 นิวัตรา ดาราสิขฌน์ 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
482 นุชลา ไกรรมสม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
483 บรรเจิด พุ่มชา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
484 บัญญัติ เริงนพดล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
485 บัณฑิต ธีระกมลกิจ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
486 บำรุง จีนาพงษา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
487 บุญเกิด รสินชยะกูร 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
488 บุญญากร ศรีศาศวัตกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
489 บุญทรัพย์ วิวัฒนเดชา 550.00 บาท รอการชำระเงิน
490 บุญศิริ ธรรมเศรษฐ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
491 บุณพจน์ แจ้งบรรเจิดวงศ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
492 บุตรี ประดับการ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
493 บุศริน บางแก้ว 500.00 บาท สปอนเซอร์
494 บุษกร เอี๊ยวเจริญ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
495 บุษกร ชาวปากน้ำ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
496 เบญจมาศ พงษ์สุทธินาถ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
497 เบญญามิญ สุขพรหม 550.00 บาท รอการชำระเงิน
498 ปฏิญญา สุขพรหม 550.00 บาท รอการชำระเงิน
499 ปฏิพล ชาญณรงค์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
500 ปฏิพล อ้วนเจริญกุล 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :20 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000